Rejsekort

Formålet med denne side er at få overblik over beslutningsprocessen omkring takster for Rejsekort i hovedstadsområde. Jeg er medlem af Pendlerforum for Frederikssundsbanen, hvor det er et meget hedt spørgsmål hvad rejsekort medfører for de fast brugere.

Overblik

  • Lov fra februar 2009, hvor der ændres/justeres hvordan takstkompetence skal være.
  • Loven bygget på rapporten "Analyse af fremtidens takstsystemer" fra marts 2007
  • Iflg kommunalreformen får Trafikstyrelsen større rolle for samarbejdet imellem parterne (Movia, DSB, DSB S-tog og Metro)
  • Takstsystem for Movia område S var på dagsorden på september møde - skulle have være på igen i oktober - forhandlinger med DSB og Movia.

Trafikministret

Trafikministres omtale af "Analyse af fremtidens takstsystemer"

• Analyse af fremtidens takstsystemer (2007, marts)

Trafikstyrelsen

Samarbejde i hovedstadsområdet - hovedside om samarbejdet hvor Trafikstyrelsen det overordnet ansvar for samarbejdet efter kommunalreformen.

Aftale på plads om samarbejdet i hovedstadsområdet - aftalen er fra august 2009

Årsrapporter

Årsrapport for samarbejde i hovedstadsområdet 2007

Årsrapport for samarbejde i hovedstadsområdet 2008

Movia

Movia's Bestyrelse

De gange rejsekortet har været på dagsorden i Movia's bestyrelsen:

1, møde Juni 2007 - status om Rejsekort - mest om udvikling og den slags. (og 2 punkter om anlægsmidler og generalforsamling i Rejsekort A/S)

August 2007 - kapitalbehov for rejsekort

September 2007 - kapitalbehov for Rejsekort A/S igen

Oktober 2007 - business case for Rejsekort mv.

Februar 2008 - mundtligt orientering om rejsekort

Juni 2008 - mundtligt orientering om rejsekort - med advokat tilstede

Oktober 2008 - orienteringspunkt med rejsekort

November 2008 - meddelelser fra direktionen om rejsekort

Februar 2009 - lån til rejsekort til dækning af egne udgifter, medlem til bestyrelsen til Rejsekort A/S

Juni 2009 - ny zoneinddeling i takstområde S

September 2009 - takster for rejsekort i takstområde S og V - beslutning udsat - stadig forhandlinger med DSB. Derudover håndtering af takster generel - fx hvordan taksttyper i områder kommer til at nærme sig hinanden. Sagen var også på i juni.

Oktober 2009 skulle taksterne for Movia takstområde S være på dagsorden - men det kom de ikke. Kunne takster for de nuværende system blev fastlagt.

December 2009 - Takster for Movia takstområde V bliver fastsat. Principper for takstforsættelse vil formindlig danne forbilled for de 2 andre takstområder.

Lignede kortsystemer

Eksempler på lignede projekter med kontaktløse kort.

  • Oyster i London Transport
  • OV-chipkaart i Holland - takstblad Amsterdam, Rotterdam
  • Octopus cards - Hong Kongs system som var den først med kontakt løse kort. Ud over rejser kan der også købes andet på den - fx i en telefonboks, fast food, automater.
  • Skånetrafiken - de har Jojo-kort. De har periodekort indbygget i kortsystemet. Ved tjek-in skal man angive hvor man skal hen og man får en papir-billet hvis det er mere end en bytur.

Ingen af dem har afskaffet periodekort.

Diverse

DR tema om Rejsekort

www.rejsekort.dk - hjemmeside for Rejsekortet

www.rejse-pris.dk - prisberegner til Rejsekort

Udregning af pris i pilottesten - 3 zoner.

Dette er eksempel på priser imellem Roskilde og Høje-Taastrup, hvor der er 3 zoner. Pris for et periodekort er 450 kr/måneden

Priserne er fundet på http://www.rejse-pris.dk/

Jeg har brugt flex-priser, da personlig kort viser væsentlig lavere priser. Iflg. prisblad skulle de være ens til og med rabat-trin 5. Og ved manuel udregning passer mine tal. Dog fra rabat-trin 6 gives 40% rabat i stedet for 35%. Det giver ved 46 enkeltrejser en pris på 511 kr. Prisblad er hentet fra http://www.rejsekort.dk/om+betaling/priser

Der lige et observation: Hvis har imellem 31 til 34 rejser - så tag lige rejse 35. Det samme med personlig kort fra rejse 43 til 45, hvor den samlet pris billige med rejse 46.

Citatet

Fra Analyse af fremtidens takstsystemer

side 37-38

4.2.1. Nyt prisberegningsprincip

Det ligger til grund blandt de nuværende parter i Rejsekort A/S, at man i

forbindelse med introduktionen af det elektroniske rejsekort vil gå over til

prisberegning efter luftlinieafstanden. Herefter beregnes prisen på en given

rejse efter afstanden mellem start- og slutpunktet for rejsen, enten via punkt

til punkt eller zone til zone, jf. faktaboks om rejsekortet. Endvidere planlæg-

ges indført en ny metodik for beregning af rabatten i forhold til antallet af

rejste ture. Det skal bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt er truffet

politisk beslutning om det nye prisberegningsprincip. Princippet er dog ar-

bejdshypotesen i trafikselskaberne. Argumenterne bag prisberegningsprin-

cippet opridses kort nedenfor:

Prisberegningsmetoden skal være enkel og retfærdig:

Kunden skal ikke (prismæssigt) ’straffes’ for, at bussen eller toget kører en

omvej. I dag kan kunden eksempelvis risikere at skulle betale for ekstra zo-

ner, fordi bussen kører en omvejsrute til kundens bestemmelsessted. Prisen

beregnes derfor efter luftlinien mellem det punkt, hvor kunden står på den

offentlige servicetrafik og det punkt, hvor han står af igen3. Dette er også

mere retfærdigt i forhold til konkurrencen med bilismen, hvor bilisterne i

højere grad kan køre i lige linje til deres destinationssted.

En rejse vil altid have en pris:

Med rejsekortets prisberegningssystem vil kunden opleve faldende gennem-

snitspriser i takt med stigende forbrug, men disse vil afhænge direkte af

kundens forbrug af offentlig servicetrafikken og dermed af omkostningerne

ved transporten. Der vil således ikke være tale om, at kunden de facto kører

gratis, fordi der er betalt en fast pris for f.eks. et periodekort.

Dette til forskel fra de nuværende takstsystemers billettyper, som udgør et

forholdsvis grovmasket system, der aldrig fuldt ud kan give en fair pris. Ek-

sempelvis pendlerkortene giver principielt kunderne mulighed for uendeligt

mange rejser til fast pris (og dermed markant faldende gennemsnitspriser

for kunden) inden for den givne periode. Disse markant faldende gennem-

snitspriser afspejles imidlertid ikke hos transportudbyderen, og der er altså

tale om et begrænset (eller manglende) prissignal i markedet.

Prissystemet skal belønne de trofaste kunder:

I de nuværende takstsystemer gives forholdsvis få muligheder for rabat –

typisk som 10-tursklippekort eller pendlerkort, jf. nedenstående principfi-

gur. Sådanne produkter kan kun i begrænset omfang ’skræddersys’ til den

enkelte kundes behov, f.eks. kan der være stor forskel på, hvor ofte kunden

benytter sit periodekort og dermed, hvor høj en rabat der opnås.

...

forsætter kig mere i rapport

side 53-54

Periodekort

En mulighed i forbindelse med takstændringer er også brugen af periode-

kort til en specifik strækning i en overgang. Princippet fungerer som ved

klippekort, således at passagererne har mulighed for eksempelvis at købe et

periodekort til en særlig pris i en periode. Denne ordning blev benyttet ved

indførelsen af Bus & Tog samarbejdet i 1997.

Da DSB ved indførelsen af Bus & Tog samarbejdet i 1997 skulle køre efter

Stor-strøms Trafikselskabs (STS) takstsystem på strækningen Vordingborg-

Næstved, ville det umiddelbart betyde en prisstigning på periodekort for

DSB-kunder på 25-27 pct. Derfor indførte STS og DSB en overgangsperiode

til at tilnærme priserne og ændre STS’ zonestruktur. I overgangsperioden på

ca. 3 år konstruerede man et særligt periodekort Vordingborg – Næstved ef-

ter en særlig pris.

Det er også en mulighed at lade passagererne forlænge deres nuværende pe-

riodekort, så de gælder i en overgangsperiode, hvilket overvejes i DSB og

trafikselskabet på Sjælland, jf. nedenstående faktaboks

Afskaffelse af periodekort til individuelle kunder

Et nyt takstsystem baseret på rejsekortet indføres på hele Sjælland. Som følge her-

af vil der ikke længere være mulighed for at købe produktet "periodekort" på et rej-

sekort.

De pendlere, der bruger periodekortet oftere end den gennemsnitlige periodekorts-

kunde, risikerer at skulle betale mere end i dag ved konvertering til rejsekortet. Pe-

riodekortsprisen er beregnet ud fra en forudsætning om ca. 40 rejser/måned (dog

ca. 50 i HUR) med en ret stor rabat. Med rejsekort betales for enhver rejse. 60 rej-

ser/måned på rejsekort bliver derfor dyrere end 40 rejser/måned ved indførelse af

rejsekortet på Sjælland i modsætning til dagens situation.

De fleste pendlere lægger stor vægt på at kunne estimere sin rejseomkostning me-

get præcist både månedligt og årligt. Ved indførelse af rejsekortet på Sjælland er

der større usikkerhed om budgettet, da niveauet for mængderabat på rabattælleren

forventes justeret efter antal rejser og antal kilometre. For helt faste pendlere vil

budgettet dog hurtigt blive klart, idet de vil opnå samme mængderabatniveau må-

ned efter måned.

Trafikselskab Sjælland og togoperatøren kan for at imødekomme såvel prisstigning

som budgetusikkerhed i en overgangsperiode vælge at udbyde "gamle" periodekort

på papir enten som årskort købt inden overgangen til rejsekortet eller løbende i en

periode. Førstnævnte metode vil kræve en betalingsordning. Overgangsperioden vil

eventuelt kunne strække sig til næste fase af implementeringen af rejsekort; nem-

lig øst/vest-fasen og dermed vare ca. ét år.

L 26 Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane. (Takstkompetence og regler om kundgørelse m.v.)

http://www.folketinget.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20081/lovforslag/L26/som_fremsat.htm

Fra bemærkningerne:

I maj 2007 blev regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) enige med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om følgende aftale vedr. takstkompetence:

....

Aftaleteksten indeholder desuden følgende om sigtelinjer for udviklingen af fremtidens takstsystemer:

»Parterne noterer sig, at flere trafikselskaber har valgt at indføre rejsekortet og i den forbindelse arbejder med nye prisberegningsprincipper. Parterne lægger vægt på, at en overgang til nye prisberegningsprincipper sker glidende, således at store prisstigninger på visse rejserelationer undgås, og trafikselskabernes provenu sikres.

Parterne ser gerne, at udviklingen bevæger sig i retning af mere ensartethed med f.eks. ens passagertypedefinitioner og rabatter, hvilket vil gøre taksterne mere overskuelige og forståelige for passagererne.

Endelig noterer parterne sig, at trafikselskaberne har planer om en gradvis og forsigtig introduktion af rejsekortet i Østdanmark, hvor f.eks. takstzoner og periodekort i første omgang opretholdes.«

Det bemærkes, at tilslutning til rejsekortet er frivilligt for trafikselskaberne.

Regneark med sammenligning af priser

sammenlign alm billet - rejsekort

Samling er foretaget medio august 2011 med prisudregner på rejsekortets hjemmeside og rejseplanen.dk.

Rigsrevisionen

Arkstykker

Artikler